shū chāng guó yì mǔ shī hòu qí yī
yīn róng yǎo miǎo mèng zhōng chén,
yóu zǐ kōng yín cùn cǎo chūn。
mò guài yǎn piān shuāng lèi luò,
jìu zhōng wú shì yǒu xīn rén。

Processed in 0.170979 Second , 204 querys.