sòng qián yuán yì nán gūi kǒu hào shí shǒu qí yī
yī guān pín bó jǐn sān nián,
bù jì gūi náng kěn jì qiān。
xiào shā dāng shí gāo yǐn zhě,
qū qū yóu dài mǎi shān qián。

Processed in 0.287157 Second , 204 querys.