《景德寺》拼音标注

jǐng dé sì
gǔ wū wú rén quǎn hù lí,
ǒu pāo chén tǔ dé yōu qī。
bù zhī hé fú néng xiāo shòu,
mǎn dì sōng yīn yī niǎo tí。

Processed in 0.191499 Second , 204 querys.