wú yǐn zhī huà xiàng qí èr
shí nián yí xiàng shì zhēn nán,
zhòng shì gāo fēng bù kě kān。
yī yáng guǎng zhōu jù cì shǐ,
jī rén chuán rù huà tú kàn。

Processed in 0.206131 Second , 204 querys.