“险径游历”这段文字出自哪里?

上一句:渡泝无边

“险径游历”出自南北朝诗人鲍照的诗句: 《登大雷岸与妹书》

下一句:栈石星饭

鲍照写关于写景的诗句
鲍照写关于山水的诗句
鲍照写关于抒情的诗句
鲍照写关于苦闷的诗句

"险径游历" 诗句出自南北朝诗人鲍照《登大雷岸与妹书》

dēng dà léi àn yǔ mèi shū
wú zì fā hán yǔ,
quán xíng rì shǎo,
jiā qīu lǎo hào hàn,
shān xī wěi zhì,
dù sù wú biān,
xiǎn jìng yóu lì,
zhàn shí xīng fàn,
jié hé shǔi sù,
lv̌ kè pín xīn,
bō lù zhuàng kuò,
shǐ yǐ jīn rì shí shí,
jǐn jí dà léi。
tú dēng qiān lǐ,
rì yú shí chén,
yán shuāng cǎn jié,
bēi fēng duàn jī,
qù qīn wèi kè,
rú hé rú hé !
xiàng yīn shè dùn,
píng guān chuān lù ; áo shén qīng zhǔ,
líu dì fāng xūn ; dōng gù wǔ zhōu zhī gé,
xī tiào jǐu pài zhī fēn ; kūi dì mén zhī jué jǐng,
wàng tiān jì zhī gū yún。
cháng tú dà niàn,
yǐn xīn zhě jǐu yǐ。
nán zé jī shān wàn zhuàng,
fù qì zhēng gāo,
hán xiá yǐn jǐng,
cān chà dài xióng,
líng kuà cháng lǒng,
qián hòu xiāng shǔ,
dài tiān yǒu zā,
héng dì wú qióng ; dōng zé dǐ yuán yuǎn xí,
wáng duān mǐ jì,
hán péng xī juàn,
gǔ shù yún píng,
xuán fēng sì qǐ,
sī niǎo qún gūi,
jìng tīng wú wén,
jí shì bù jiàn。
běi zé bēi chí qián yǎn,
hú mài tōng lián,
méng hāo yōu jī,
gū lú suǒ fán,
qī bō zhī niǎo,
shǔi huà zhī chóng,
zhì tūn yú,
qiáng bǔ xiǎo,
hào zào liáng guā,
fēn hū qí zhōng ; xī zé húi jiāng yǒng zhǐ,
cháng bō tiān hé,
tāo tāo hé qióng,
màn màn ān jié ?
chuàng gǔ qì jīn,
zhú lǔ xiāng jiē。
sī jǐn bō tāo,
bēi mǎn tán hè。
yān gūi bā biǎo,
zhōng wèi yě chén。
ér shì zhù jí,
cháng xiě bù cè,
xīu líng hào dàng,
zhī qí hé gù zāi ?
xī nán wàng lú shān,
yòu tè liáng yì。
jī yā jiāng cháo,
fēng yǔ chén hàn xiāng jiē。
shàng cháng jī yún xiá,
diāo jǐn rù。
ruò huá xī yào,
yán zé qì tōng,
chuán míng sàn cǎi,
hè sì jiàng tiān。
zuǒ yòu qīng ǎi,
biǎo lǐ zǐ xiāo。
cóng líng ér shàng,
qì jǐn jīn guāng,
bàn shān yǐ xià,
chún wèi dài sè。
xìn kě yǐ shén jū dì jiāo,
zhèn kòng xiāng hàn zhě yě。
ruò cóng dòng suǒ jī,
xī hè suǒ shè,
gǔ nù zhī suǒ hūi jí,
yǒng fú zhī suǒ dàng dí,
zé shàng qióng dí pǔ,
xià zhì xǐ zhōu ; nán bó yàn

鲍照

鲍照(约415年~466年)南朝宋文学家,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。字明远,汉族,祖籍东海(治所在今山东郯城西南,辖区包括今江苏涟水,久居建康(今南京)。家世贫贱,临海王刘子顼镇荆州时,任前军参军。刘子顼作乱,照为乱兵所杀。他长于乐府诗,其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。有《鲍参军集》。

Processed in 0.298068 Second , 429 querys.