zèng yáng zǐ qīng shàng shè běi xíng jiān jiǎn tāng hǎi qīu
quán lín yǒu jiā shì,
kàng zhì líng yún xiāo。
jiān yú liàn qí gǔ,
yù qū chéng qiān chāo。
wǒ huái sù xīn rén,
xiè hòu fēi yī zhāo。
qīng fēng jiāng shàng lái,
sǎo tà lián cán xiāo。
yín jūn 《 chūn xīng 》 shī,
fā zǎo qīn fēng sāo。
shúi yán zǐ yún chī,
nǎi shàn tài bái háo。
xié tán zá yào shí,
yǐn wǒ zhēn chún láo。
jiē yú jǐu suǒ jū,
yīng míng qíu qí cáo。
cháng kǒng zhì jié duò,
rì yuè rú wán tiào。
zuó zhě tāng hǎi qīu,
qiān lǐ jì qióng yáo。
shàng yán jiā cān shí,
xià yán lì gū biāo。
jīn yòu xǐ jiàn jūn,
yǒu rú qī rù xiáo。
yóu lái qì lèi gǎn,
kāi huái lè táo táo。
yuàn yán shù chén xī,
yī rén yǒng xiāo yáo。
huáng hú hū yuǎn bié,
qiān lǐ cháng ān jiāo。
jūn cái yù zhī yīn,
guǎng lè luō xián páo。
níng dāng kè huáng kuā,
ér bù dēng láng áo。
wén zhāng sūi yǒu shén,
yǔ dào wèi yún gāo。
zhēn qì zài qiān zài,
nǔ lì gè suǒ cāo。
tǎng yù tuán nán zǐ,
wèi yán sī niàn láo。

Processed in 0.187319 Second , 178 querys.