tóng rén mào yǔ xún bái zhào shān táo huā yán zhōng tú yǔ shén xiǎo qì shān sì bèi jǐu yǒu huái tài bái qí èr
bù ài zhé xiān rén,
bù zuò zhé xiān shī。
bù jìng zhé xiān rén,
tòng bǎo zhēn wú shī。
píng shēng guó shì fēng,
yú shì nǎi wén cí。
táng táng fén yáng gōng,
zhōng xīng zào táng jī。
shúi lìng qiáo guān zú,
fú shì qǐ qíu lèi。
hè hè gāo jiāng jūn,
zhǐ shǐ rú tóng ér。
jīng zhōu nì shù zǐ,
qǐ kěn xiāng yīn yī ?
guān míng jì zhī shí,
jiǎo jiǎo gù xī yí。
jiàn xián bù shòu jī,
fǎn yǐ lí chán jī。
zhì jīn dú shū chù,
gǔ bǎi hào fēng bēi。
bù lái diào jūn cái,
yì bù wèi áo xī。
kuáng yín jǐu yī bēi,
lèi jūn jūn tǎng zhī。

Processed in 0.118308 Second , 178 querys.