cì yùn lǐ cān zhèng qí shí sān
shì yǒu gūi lěi péng,
zhàng mù shēn zhē wéi。
yī guān qiǎo zhuāng shì,
guān zhě mí shì fēi。
zì wèi zhēn hǎo shǒu,
bù zhī ruò wèi gūi。

Processed in 0.137769 Second , 204 querys.