shǔi diào gē tóu lǐ péng zhōu shēng rì
cù zhī shúi qiǎn rǔ,
jī jī bù néng xīu。
lǎn yī qǐ guān,
sì gù hé hàn dàn rú yóu。
lù xià nán shān hùi wèi,
fēng mǒ xī hú líng jì,
kè gǎn hào yōu yōu。
shàng cǐ tūi bù qù,
sùi shòu liǎng gōng hóu。
zì hóu gūi,
xián rì yuè,
jī chūn qīu。
dōng fāng qiān qí,
hé shì bái shǒu qù wèi zhōu。
hùi yǒu gé gōng qīng lv̌,
xié shàng shén xiān guān fǔ,
yù àn shì qián líu。
què xìu jīng lún shǒu,
gūi bàn chì sōng yóu。

Processed in 0.203761 Second , 204 querys.