hán shū chōng yuē kè fàn zhōu cāng jiāng fēn yùn dé luò zì
yán wěi bì wú suǒ,
yì xíng chū dōng guō。
kè yǐ shēng qì jù,
zhōu yú shù quán bó。
jiāng dòng yún yì xián,
lín yōu niǎo shēng lè。
shān chuān shú líu zhì,
yuān yú zì fēi yuè。
tiān fēn súi suǒ shì,
huō rán wú kōng kuò。
yǒu kè yóu wèi yú,
dǐ chù rèn zhēn huó。
shì xīn wú jiān duàn,
běn tǐ zì chéng huō。
yī xiào gè hùi xīn,
xīng hé guà bì luò。

Processed in 0.235110 Second , 204 querys.