yóu běi yán zhī chóu xī mèng zuò èr shī jué ér jǐn jì yī lián yún bìn fā sī sī bàn yǐ huá yóu jiāng wén zì shǎo nián kuā míng rì wèi kè sòng zhī kè shí sān rén qǐng yǐ shì wèi yùn yú fēn bìn zì
shí shì diāo zhuàng xīn,
cí huá wù shuāng bìn。
zuó mèng hū jǐng yú,
jué lái qǐ gū fèn。
wǔ guān yú suǒ sī,
cǐ mèng nǎi yú xùn。
shì xīn xié shī gūi,
shì qì tōng jīn hūi。
xíng hái qiě bù chá,
lǐ xìng yì nán jǐn。
xiǎo qióng dù yún hè,
shū lín lù yīng zhǔn。
mù gūi tà jiāng shēng,
hán líu zhú jiāo shèn。
tì sī huái xiāng rì,
qì shì rú xiàng chén。
tiān gēn hū chén jiàn,
juàn qù bù yíng shùn。
yóu rán wán wén cǎi,
wú guǒ bù zhī fēn。
yǐn jùn xí wèi wàng,
yī qián fù fēn yùn。

Processed in 0.157092 Second , 204 querys.