《安大使》拼音标注

ān dà shǐ
gōng wéi tiān yòu sòng,
yì yè jì míng liáng。
jī dé yóu wén wǔ,
shēng xián mài hàn táng。
yuè jī zī diàn lǎo,
jiàng zì jiǒng shān yáng。
sōng jí shēn hán cùi,
dōng wéi fù qǐ xiáng。
táng táng sān dài zhí,
hè hè wàn fū wàng。
qīng miào gūi zhāng bì,
míng táng fēng zuò zhāng。
zhào chéng lái fèng zhù,
yún wěng jì lóng xiāng。
shúi wù xuán huáng fěi,
zhēng chí chì bái náng。
chān qiāng xīng yǒu yào,
ǎn yì rì wú guāng。
bái zhòu míng xiāo jìng,
cháng qú zòng hǔ láng。
gōng qīng shī bǐ zhù,
wéi wò zì jīn tāng。
xī zài qí líu yù,
qián xī shí jìng táng。
jǐu wèi lǔ chén qiè,
shēn rù hàn fēng jiāng。
shúi sì jī chóu miào,
céng wú shǐ zú shāng。
biān chéng cháng nán nv̌,
nóng mǔ sùi gēng sāng。
hùi zé fú qín shòu,
wēi léng dàn quǎn yáng。
bào xūn lóng jué zhì,
jì jī mǎn qí cháng。
shì yè móu yī lv̌,
gōng míng lòu huò zhāng。
yán yán qiān rèn bì,
nà nà bǎi chuān háng。
jīng guó bān yíng shì,
yōu mín lv̌ niàn xiāng。
zhí fāng kūn lì dé,
zhōng zhèng tài bāo huāng。
tiān xí gōng nán lǎo,
shén fú fú kǒng ráng。
chōng jīn níng rì gǔ,
wēn yǔ xiè tiān huáng。
shòu yù zhōu sān shǔ,
chūn qí biàn yī fāng。
péng luán qíng xì bì,
hú yù kòu yuān yāng。
yù fǔ bān shū wán,
bāo lún xià shí xíng。
xìu ān fān yù yuè,
róng dào lì yíng huáng。
wàn gǔ gōng míng yáng,
qiān nián jié yì xiāng。
jǐu zhòng xīn zhèng lǐ,
èr fāng shú wéi gāng。
dāng níng chóu qí shuò,
fēi gōng mò biàn zhāng。
bái má yáng diàn bì,
jīn gǔn fù wén chāng。
hùi zhěng gān kūn le,
cháng lìng hǎi xiàn kāng。
zuò jīng qī lìu yì,
zhì zhǔ sì sān wáng。
zì gù péng hāo zhí,
gǎn xī táo lǐ cháng。
xióng zhān xiáng rù mèng,
jiōng sòng shòu rú gāng。
huà dì shù xūn liè,
zhǐ xīn chéng jī áng。
mò chí qiān lǐ zú,
qīn dùi jǐu xiá shāng。
tiān hàn jiāng shān měi,
zhōng shū rì yuè cháng。
yuàn yán chóng lìng dé,
yǒng zuò shì jīn liáng。

Processed in 0.154887 Second , 204 querys.