shǔi diào gē tóu yáng tí xíng zǐ mó shēng rì
yǒu fěi bì yán shǐ,
cháng pèi zòu láng qíu。
mén qián chū shǔ cái zhǎng,
yī shì dàn yú qīu。
lián juàn é méi yān yǔ,
xìu xié xī chuān fēng lù,
mǎn yǎn lv̀ yīn chóu。
rén wù miǎo rán shén,
dé sì cǐ fēng líu。
cǐ hé shí,
gōng yóu zhì,
jiàn nán zhōu。
fēn míng yōu zài mù jié,
zhǐ píng fù yōu yōu。
wèi wèn rén móu dāng fǒu,
xū xìn tiān shēng xián zhé,
bù zhǐ děng xián xīu。
nǔ lì chóng míng dé,
jù jìn yào píng zhōu。

Processed in 0.130261 Second , 204 querys.