《王总领》拼音标注

wáng zǒng lǐng
gǔ lái wǔ dà bù zài biān,
guó jiā cháng lv̀ chū jiě xián。
xī nán jì chén shòu fū yuè,
dú yǐ yī shǒu qíng bàn tiān。
sān biān jiāng shì qū jié zhì,
bǎi chéng lì mín fú wēi hùi。
zài xuān kuān zhào wèn wú yàng,
fú lí wǎng tīng wēng yán xǐ。
wǒ tú ěr tǔ jū wèi yí,
shì jiā jǐn qì fēng yǔ qī。
bō tāo yún yún zhú fēng mǐ,
shān sè dàn dàn yōu líng yí。
jī kōng luò wěi nà kě zhī,
hūi chuān hǔ bào chóu néng shì。
qín mén xī sùi sūi píng ān,
yàn zhàng qīu gōng wèi xīu xī。
wēng yán qiě xǐ jìu guān huán,
shàng kǒng shì shì chóu wú duān。
zhù gōng wèi mín jǐu yuǎn lv̀,
yōu gù qī shǐ xī nán kuān。
měi guān hòu lù děng xián ěr,
dé jūn dé shí bù yì rán。
jūn bù jiàn fù gōng zài qīng zhōu,
duō yú zhōng lìng niàn sì nián。

Processed in 0.132441 Second , 204 querys.