xī jiāo fǎng méi yuē lǐ tí xíng
huāng yān sàn níu yáng,
luò rì xià chéng shì。
tiān hán wàn mù tuō,
sùi yàn qún dòng mǐ。
xī jiāo yǒu gū fāng,
dú huàn chūn shì qǐ。
yōu guāng gěng cān yuè,
qīng yàn míng yě shǔi。
yù kāi wèi kāi shí,
sì yǔ bù yǔ yì。
huò yí chūn jiào chí,
de lì shàng shuāng rǔi。
shúi zhī chūn fēng xīn,
hún zài ā dǔ lǐ。
dòng xiāo xiāo yáo gōng,
jǐu lǒng huā yuè shǐ。
lǐng kè jū shàng tóu,
jiǎn yú yì lán wěi。
pǒ huái qù nián yóu,
sùi yuè rú xǔ shǐ。
yōu yōu jìng hé chéng,
zǒng bèi wù huà shǐ。
suǒ jǐu fú dà gōng,
gē shāng yè qióng lv̌。
zhēn yì hào wú qióng,
zuò shī liáo fù ěr。

Processed in 0.186077 Second , 204 querys.