《和靖州判官陈子从山水图十韵 载酒寻梅》

hé jìng zhōu pàn guān chén zǐ cóng shān shǔi tú shí yùn zài jǐu xún méi
sōng zhú guàn hán shǔ,
ér méi shí wǎng lái。
bù zhī gòu fù yì,
súi rén mán huáng huái。

Processed in 0.113713 Second , 204 querys.