shū suǒ jiàn wén shì zhū yǒu qí sì
jīn zēng dàn lǔ yǐ wú móu,
kuàng shì kōng yán fèi nèi xīu。
shī guà zài zhōng wéi jǐu èr,
céng wén wéi wò shòu chéng chóu。

Processed in 0.116944 Second , 204 querys.