zhòng yáng qián yī rì yuē yù gōng yǐn yú xīn kāi hú zhī xī gǎng yǒu gē cí zhě qí luàn yuē hùi yǔ zhōu rén yǐn gōng yí ài yī jiāng chún zhòu sùi yǐ cǐ fēn yùn fù shī mǒu dé yī zì
wú zhōu yuǎn jǐng lóu,
wèi tiān xià dì yī。
xià yǒu qiān chǐ hú,
cháng hóng yǐ xié rì。
yān yún fēn bì yú,
cǎo shù hù méng mì。
rén jì wèi tōng xiǎn,
hú yóu kùn yí yì。
yī duàn yún jǐn jī,
gē jié bù chéng pǐ。
wǒ lái huá jiàn zhī,
kǎi rán wèi nián chū。
āo zhě huō yǐ shū,
tū zhě shū ér yì。
nǎi qǔ bàn shān jù,
yǐ bǎng hú yīn shì。
chén zhōu luàn píng miǎo,
rì yàn wèi yún bì。
kè xǐ yǐ wèn yú,
huàn chéng zǐ hé zhú。
yú fēi xí ér zhì,
bǐ yǒu shì liáng zhí。
níu shān mù cháng měi,
máo jìng rén zì zhì。
yī xiào gè hùi xīn,
liáng fēng sòng xiāo sè。

Processed in 0.233125 Second , 204 querys.