fán zhòng xún mǔ tài shuò rén lǐ shì wǎn shī
liáng jūn dùn shì xié qī mèng,
cūi mǔ qí tiān wèi fù táng。
shēn shì lìu zhāo rén wù jìu,
yǎn kàn sān shì zǐ sūn chāng。
rén zhī xì xì wèi fāng jùn,
shúi shì dān dān yì zùi cháng。
yóu hèn nián líng bù mǎn bǎi,
jǐn chéng sān wàn wǔ qiān cháng。

Processed in 0.136257 Second , 204 querys.