《董侍郎》拼音标注

dǒng shì láng
hòu huáng yī niàn gēn zhì rén,
dì sūi nán běi mín wú mín。
yī èr zhǐ chù bù kě xìn,
bǐ dòng cǐ yìng guān zhū shēn。
rén yán quǎn róng xiāng shì tūn,
bǐ bàng yù ěr wú yú rén。
dà guó xìn shì fāng zhòng shēn,
shí qiǎn shēng sháo sū qióng lín。
yǒu láng qí xīn bù wǒ ēn,
náng shū chì bái liáng yán chén,
dì yuē kě yǐ yú qí zhēng。
chén mǒu fèng zhào zhī huái fén,
chén mǒu dǒng shī líu hàn bīn。
xī nán yōu gù shúi qí fēn,
wǒ yǒu cóng tuó zhī qīn chén。
shí qí dòng jìng zhì zhǔ bīn,
zì niè yǐ wài wéi jiāng jūn。
biān tóu chì zǐ fāng qǐn xīn,
pèi jīng yōu yōu niǎo wū xún。
jiāng jūn yǔ shàn bái lún jīn,
qiě jiāng shěn jìng mǐ fàng fēn。
ěr lái shì dào bō yún yún,
shì wèi yù fú mí tiān zhēn。
kāi xǐ róng shǒu zhōng shēn fén,
wèi wén xiān shì rén yǒu yán。
dà guān yī chàng hé zhě qún,
qián ér hé zhī hòu yún yún。
jué jīn kuáng zhì xiān yín yín,
shì shì bù yǔ kāi xǐ lún。
fāng zhěng zhì shòu zhāo jī wén,
cǐ hé wèi zhě qí zì chén。
zhì shì fèn wǎn sān jūn pín,
zhì zhī bù zhì hǔ huàn cún。
zhì zhī bù shèng táo chóng pàn,
shèng zhī bù jǐn qióng shòu bēn。
jǐn yǐ fù yǔ shúi wèi lín,
pì zhū bái hēi fāng jiāo píng。
bǐ jù fù xié wú biān chún,
yǎng chéng chí shì yóu bù jūn。
kuàng bǐ gōng duó wú qūn xún,
jú shì wǎng wǎng súi shí xīn。
bù yǒu miào shǒu shúi mí lún,
rén cái shēng shì jué yǒu yīn。
dì jī tiān jiǎ sōng jiàng shén,
yī xīn kě yǐ wèi gān kūn。
fú yún xuān miǎn hé zú lùn,
zhù gōng zǎo huán yào lù jīn。
bìng bāo zhòng zhì zī duō wén,
chàng míng dà yì qīng yāo fēn。
xié chí lìng yù gūi qí lín,
jiǎn yú bù néng kāng shì tún。
wú xī yǒu shí gāo lín xún,
tǎng néng bēn zǒu dōng guō jùn。

Processed in 0.187171 Second , 204 querys.