《送杜兵侍》拼音标注

sòng dù bīng shì
bì diāo chōng hán mǎ shēng shī,
yú háng mén wài sòng gūi kè。
qù nián céng sòng lìu zhū fān,
jīn nián yòu sòng sì qiān shí。
gèng yǒu sān lìng xiāng hòu xiān,
cǎi bù yíng kuāng qù rú zhī。
méng méng fēng xuě rén qì bó,
mò mò yān chén jiàn huā shí。
dú lì cháng kōng yǐ tiān bì,
jī dù qǐ gūi gūi wèi dé。
èr qīng luò luò tiān yǔ zī,
bù kěn súi sú xiāng zhī wéi。
shēng míng zǎo luò yú shùn cōng,
xiá jū yún pèi míng chūn hūi。
yú shùn yǐ sǐ bù fù fǎn,
yún mái cāng wú tiān dì bēi。
wàn wù xīng xiē gè yǒu qī,
rén shēng chū chù níng wú shí。
lǎn jū jié pèi xià xiāo hàn,
gǒu dé wú zhì guān wú bēi。
shǐ chén zuó shì yù huáng àn,
ài mín yī yǔ hé zī zī。
yuàn gōng lǐng cǐ shēn cháng sī,
mín lì jié yǐ shúi qí zhī。
gèng xū tóng zhì gòng cǐ shì,
zé gōng qiě qù wú yì gūi。

Processed in 0.348813 Second , 204 querys.