《次韵叶文范训导杂咏八首 其一 想此岩避暑》

cì yùn yè wén fàn xùn dǎo zá yǒng bā shǒu qí yī xiǎng cǐ yán bì shǔ
hé nián xiǎng cǐ yán,
dòng hè shēn cáng yōu。
xuán yá shí zhàn xì,
fó wū jū shàng tóu。
wén jūn rì dēng lǎn,
pǒ sùi píng shēng yóu。
xiǎng dāng rù kōng cùi,
jué

Processed in 0.202315 Second , 204 querys.