cì yùn wú zhòng huái xué lù lǐ fā yǒu gǎn
jūn zǐ dùn lín hè,
dé rùn rì yǐ zī。
qīng chén qǐ zhòng mén,
lǐ fā yán qīng sī。
bǐ jié qù qí gòu,
xīn qiè nǎi zì zhī。
yíng diān hū zhǒng zhǒng,
dǔ zī què xīng bēi。
gǎn huái jì yín yǒng,
xìu jù hé gūi qí。
mò shāng shí xù mài,
cèng dèng wú suǒ shī。
fēng chén kuàng rǎo rǎo,
shè lì shì gù wēi。
sūi yún fā zǎo bái,
nián shí wèi jí shuāi。
wéi xī jiàn cháng wū,
céng zhé dān gùi zhī。
gōng míng gū shǎo shì,
qí zhì zài yuǎn qī。
ér wǒ kǔ jié shì,
yì fù huái míng shí。
wèi zǐ gē yù fàng,
gē bà huán zì chī。

Processed in 0.189859 Second , 204 querys.