《道径东岩砦》拼音标注

dào jìng dōng yán zhài
huāng cūn jì mò liǎng sān jiā,
gù lěi dōng biān shí jìng xié。
yán shù bù zhī rén sǐ jǐn,
chūn lái huán fā jìu shí huā。

Processed in 0.182816 Second , 204 querys.