cì yùn tí zhōu kě wēng qīng xīu tíng
dá rén píng wài mù,
chù jìng dé zì ān。
zhú tíng cāng cùi lín,
xīn jìng qīng qiě kuān。
liáng fēng sì miàn qǐ,
jiá jiá míng láng gān。
cǐ shí zuò qí xià,
kuài yuè shuāng yuè tuán。
wǒ yì ài zhú zhě,
jì xīng tóng xiāo xián。
sù jiāo rì yǐ fēi,
tuō ěr méng sùi hán。

Processed in 0.198866 Second , 204 querys.