chéng sūn dū shì qí èr
bó cǎi pàn chí qín,
zhōng zhāo bù yíng shǒu。
ěr lái wò kōng gǔ,
péng shì gān lǎo xǐu。
yú shēng ǒu rán quán,
dāng cǐ sāng luàn hòu。
xìng féng zhì huà xīn,
mín bì lài shéng jīu。
wǒ gōng fù jīng jì,
nǎi chū qún xián shǒu。
hùi zhēng zhēng zì zī,
hǎi nèi gūi hún hòu。

Processed in 0.201124 Second , 204 querys.