zèng bié zhōu shàn cháng zhī jīn huá
fēng juǎn shān yún xuě zhà qíng,
yòu xié shū juàn cù xíng chéng。
zhī jūn cǐ qù shuāng xī shàng,
yī lù méi huā guǎn sòng yíng。

Processed in 0.253010 Second , 204 querys.