jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí wǔ
shí zài zī chén rǎn kè yī,
tián yuán jīn xǐ fù lái gūi。
cǐ shēn yǔ wù tóng xián shì,
juàn hé gū yún zì zài fēi。

Processed in 0.180068 Second , 204 querys.