hé yè zhòng hé wén xué jiàn jì yùn
mǎ hú qiáo pàn céng fēn shǒu,
wǔ jiàn liáng fēng huàn gé shān。
shàng guó wú méi gān lù yǎng,
běi shān xiǎo yǐn miǎn lín cán。
shí chí chéng yuè tōng quán shǔi,
tái jìng chú yún zhǒng zhú shān。
duō xiè xiāng zhī wèi xiāng wèn,
xīn xián rì yǔ yě rén tán。

Processed in 0.182854 Second , 204 querys.