jiè màn xīng yī shí wǔ shǒu qí sān
jìng zhú yī yī zhòu yǎn mén,
rì yí qīng yǐng guò fāng zūn。
wǔ xiāng yī zhù xián wú shì,
zuò kàn yōu qín xià shù gēn。

Processed in 0.443655 Second , 204 querys.