《得张脩撰书》拼音标注

dé zhāng xīu zhuàn shū
yī dōng wò bìng cái fāng yù,
qīng xiǎo kāi mén qǐ kàn méi。
yě fú hū rán féng yì shǐ,
hàn lín xīu zhuàn jì shū lái。

Processed in 0.146858 Second , 204 querys.