tí yán zhòng bīn mò jú
cǎi cǎi qīu huā bù zì chí,
huáng cháng zhèng sè biàn zī yī。
jiāng nán jiāng běi fēng chén àn,
sān jìng qī mí hé chù gūi。

Processed in 0.259443 Second , 204 querys.