《郡中会伯玉》拼音标注

jùn zhōng hùi bó yù
bù jiàn qí jūn èr shí nián,
jìu yóu hé xǔ yī máng rán。
yīn bēi shì shì rú yún biàn,
shàng xǐ jiāo qíng sì qī jiān。
fèi shì yǔ shēn cāng shù hé,
yán yíng fēng jìng cǎi qí xuán。
míng zhāo yòu zuò xī tóu bié,
yáo wàng cén fēng yuè jiàn yuán。

Processed in 0.165131 Second , 204 querys.