cì yùn hú yuán shuài tí mǎo shān
mǎo fēng gāo sǒng bì chán yán,
jiàn sù zhēn rén cǐ liàn dān。
gǔ jǐng shǔi hán tōng yuǎn hǎi,
zǐ tán yún nuǎn yǒng dà shān。
jìng chāo dà dì sān qiān jiè,
tiān jìn céng lóu shí èr lán。
yáo xiǎng bàn xiāng zhāo yè chù,
qīng xiá shēn hù yù chén bān。

Processed in 0.173986 Second , 204 querys.