《武林旧馆》拼音标注

wǔ lín jìu guǎn
jì mò jiāng shān jìu dì zhōu,
zhòng lái jǐng wù bèi xiāo sōu。
kè chuāng sù yuè liáng rú shǔi,
zǐ yè qīng fēng dàn yù qīu。
tīng zhú tíng kōng cāng shí gǔ,
zhǒng sōng dì lěng bì tái yōu。
lǎo huái zhèng zì nán xiāo qiǎn,
liáo lì jiāng biān guò yàn chóu。

Processed in 0.140179 Second , 204 querys.