wǎn xī yán chóng shàng rén
jué sú lí qún fù lù shěn,
wū yún fēn zhù gǔ yá yīn。
àn tóu jīng juàn xiāng yóu zài,
chuāng xià pú tuán chén shān qīn。
cùi yǒng shān píng yú sè xiāng,
qīng hán hǎi dī yìn shàn xīn。
kè lái hé chù xún xíng jī,
huáng yè màn shān qīu lù shēn。

Processed in 0.149022 Second , 204 querys.