xià rì zhōu zǐ fú guò fǎng yòng dù gōng bù yán gōng zhòng xià wǎng jià cǎo táng shī yùn èr shǒu qí yī
xī líu qū qū lù pán pán,
yuǎn rǔ gāo rén cǐ zhù ān。
bié jǐu hū liáng shī gǔ shòu,
yǐn duō shàng jué jǐu cháng kuān。
máo zhāi yǔ jī qíng yóu rùn,
zhú jìng yún shēn xià yì hán。
zuò dùi qí píng yí shì lv̀,
bù fáng xiāng yǔ jǐn qīng huān。

Processed in 0.182038 Second , 204 querys.