《寿黎拙翁》拼音标注

shòu lí zhuó wēng
míng zhòng hé fén dào gèng zūn,
zhǐ jiāng zhuó rì yǎng wú cún。
nán zhōu jiā shì zhēng qīng gài,
què lǐ zhū shēng bàn zài mén。
yī xiào hé fáng yán hè kè,
lìu xún jīn yǐ jiàn céng sūn。
sī wén shòu mài tiān tóng jǐu,
tǐng tǐng shuāng sōng ào sùi hán 。

Processed in 0.161616 Second , 164 querys.