《短篷》拼音标注

duǎn péng
shǔi wū rù huā yǔ,
chūn shān lái huà tú。
piàn fān qí yuǎn shù,
luò rì bàn píng wú。
fēng jǐn xī shēng jí,
qiáo wēi àn shì gū。
bó yóu wú yī shì,
yōu niǎo huàn tí hú 。

Processed in 0.159531 Second , 186 querys.