《借榻竹庵》拼音标注

jiè tà zhú ān
duǎn qióng chuān qīu yún,
yǎo ǎi zá yǔ yì。
lín shāo xiǎng tuō yè,
hóng yǐng xié xī jì。
ān qī yī zhī shàn,
jìng jì sān jìng dì。
qīng bì pán ruò lóng,
zǐ lì suō hán wèi。
yóu xī píng bǎi yíng,
yǎn yǎng dé jiā shùi。
jìng wéi tiān dì jiān,
sùi yuè tuō rú shùi。
sān péng fá yī zhēn,
lìu záo fēn xiǎo zhì néng。
jū rán guā zhàn qiàn,
zài chù níu chuān bí。
qū chí chì bái wán,
bǎi nián děng ér xì。
qǐ zhī xián zhōng tiān,
yì dào jí chāo yì。
dēng guāng xù fó zhào,
shí xiǎng qīng yè qì。
yuàn yán zhù ān rén,
wàn shì fù nà bèi。
shí ròu shī tuó lín,
qú zì yǒu zhèng wèi。
dàn huái bù tùi zhuǎn,
biàn dào fó dì wèi。
qǐng cān shī zhōng shàn,
yī yǔ dāng qiān chàng 。

Processed in 0.114859 Second , 186 querys.