yuán zhēn bǐng shēn shí yuè hù cóng jìn wáng lǐng jiàng bīng rù jīng zhāo jǐn
zòu kǎi yǐn jiàng qí,
cháng gē rù dì dū。
rén jiē dài gōng jiàn,
wǒ dú zài shī shū。
kǎo jī cán wú bǔ,
huái gūi hé zǎo tú。
gù jiāo xiāng wèi láo,
zūn jǐu huà qín qú。

Processed in 0.581692 Second , 204 querys.