yè wén lǒng xī gē yǒu huái mù ān zuǒ chéng
jūn mò chàng yáng lǐu zhī,
yóu zǐ duō bié lí。
jūn mò chàng jīn lv̌ yī,
rén lǎo gèng wú nián shǎo shí。
zì gǔ chàng gē yì bēi gǎn,
sī rù bì yún chóu àn àn。
yáng guān sān dié bù kān wén,
hé mǎn yī shēng cháng yǐ duàn。
jūn bù jiàn dà fēng yún fēi yáng,
hàn gē sī pèi xiāng。
yòu bù jiàn chǔ wáng qì gài shì,
qì xià chóu wū jiāng。
yīng xióng shèng fù zǒng chén tǔ,
yī yáng xiāo xiāo bái yáng mù。
shān hé dà dì zhǐ rú zuó,
gē shēng àn cù nián huá dù。
wǒ lái lǒng xī chéng làng yóu,
jì mò chūn cán yòu dào qīu。
xié yáng yǐ luò huāng lěi míng,
piàn yuè zì zhào jiāo hé líu。
cǐ shí lv̌ cháng bēi huǒ rè,
lǒng xī gē kè gē qīng qiē。
xué jiāng yīng wǔ shù tóu shēng,
huà zuò dù juān zhī shàng xiě。
hán fēng bù dòng mǎ bù míng,
yú yīn niǎo niǎo hán yú qíng。
què yí gǔ lái chū sāi qū,
zhì jīn líu luò chuán biān tíng。
wǒ wèi chén yín chóu bù mèi,
huái gǔ sī xiāng fù gē yì。
gē shēng yǐ duàn gē sī cháng,
bái yún shuāi cǎo tiān máng máng。

Processed in 0.374622 Second , 204 querys.