yè jìng tīng dào yǒu dǒng shū yǐn dàn lǐ líng sī hàn yīn fù cháng gē yǐ xiě qí dāng shí zhī yì yún chéng fù chū ān
yōu rén nán lái dàn yù qín,
líng líng yī qū bēi nán yīn。
kuàng zuò lǐ líng sī hàn diào,
shǐ wǒ yè tīng yōu nán jìn。
jiāng jūn sūi yún qù yǐ jǐu,
dé jūn wèi xiě qiān gǔ jiān nán xīn。
chū niǎn zhǐ xià cái qīng jǔ,
huáng jīn diàn shàng wén tiān yǔ。
jiāng jūn kěn xíng tiān zǐ xǔ,
zhàn shèng liáng gōng lì xū qǔ。
dà xián hū biàn xuān áng shēng,
zhǐ hūi jiàn kè zhēn qí bīng。
shū rán bǎi qí hé zhēng zhàn,
luàn jiàn rú yǔ qiáng gōng míng。
xiǎo xián yīn wū fù yì yù,
bù jué jì qióng lì yìng qū。
wēi chén lv̀ yuǎn shēn zì móu,
mò nì dì xīn guǒ ān chū。
xū yú shēng dá yàn shēng cháng,
yàn lái wú shū tú yì xiāng。
gū zhōng kōng zhào rì gěng gěng,
cán kùi qiáng xiè sū zhōng láng。
xù xù fàn yīn zhuǎn tiáo dì,
yáo wàng cháng kōng jī qiān lǐ。
gāo tái hūi lèi luò xié yáng,
wàng duàn hàn gōng wǔ yún qǐ。
sī mǎ zhōng yán yóu qiě yí,
chén xīn zhǐ yuàn cāng mín zhī。
chén sūi bù gūi zhú tái zài,
hòu rén huò wèi chén shāng bēi。
wǒ wèi tīng qín āi cǐ yì,
hé kuàng piāo péng shā mò dì。
jī nián lv̌ guò jiāng jūn tái,
yún dàn shuāng hán cǎo qiáo cùi。
jīn xiāo tīng jūn dàn cǐ qū,
xǐ wèi jiāng jūn míng bù píng。
qū zhōng yè cháng wàn lài jìng,
shǐ wǒ gūi xīng yù liàn yán shàng sōng fēng qīng。

Processed in 0.418071 Second , 204 querys.