jīng hé shī yī shǒu jì wáng kè zhāi tóng zhī
gǔ rén yún jīng hé,
shǔi líu běn hún zhuó。
jīn wǒ lái jīng zhōu,
jiàn shǔi rào chéng guō。
chén yán zhào qīng cǐ,
sì guài yīng kě zhuó。
gǔ lái yǒu chán shì,
céng yàn qīng líu è。

Processed in 0.406350 Second , 204 querys.