sì gē xíng qí sān
yǒu xiōng yǒu xiōng chún qiě liáng,
shǎo nián hú kǒu yóu sì fāng。
qián zài xiāng súi yuǎn gūi shì,
sān rén xì cǎi dēng gāo táng。
hú wèi bó shì zǎo yún mò,
shǐ wǒ bù dé rú yàn xíng。
rú jīn yuǎn qíu yǎng qīn lù,
zhòng shì yǒu lài cháng zài bàng。
wū hū sān gē xī bēi bǎi zhǒng,
jiāng bèi gū hán bù chéng mèng。

Processed in 0.385790 Second , 204 querys.