líu zhōng zhāi chéng zhǐ nán gūi méng jì guǎng xiāng yán méi zuò bié
kě xīn jǐu shēng chén,
bí kǒng tú liāo tiān。
qǐ yì líu fū zǐ,
xīu shū niàn qú xiān。
qí xiāng qīng gòu yī,
yán méi zhǐ chán xián。
qì wèi yì wú tǔ,
ān dé súi gūi biān。

Processed in 0.392368 Second , 204 querys.