xiè píng yuán zhào jùn gōng zèng shān táo zhàng
jūn bù jiàn shǎo líng táo zhú zhàng,
bá jiàn huò yǔ jiāo lóng zhēng。
yòu bù jiàn dōng pō tiě zhǔ zhàng,
bèng huǒ shí shàng fēi liè xīng。
èr gōng qù yǐ jǐu,
jīn yù píng yuán sǒu。
wú shuāi qì wèi něi,
yù chèn níu mǎ zǒu。
měi jūn chū rù zhēn rú fēi,
shān táo zhǔ zhàng cháng xiāng súi。
qīu yán lǎo rén duó suǒ hǎo,
cán kùi kāng kǎi zhí yǔ zhī。
chì shé rù shǒu lín jiǎ suō,
kě yóu tiān xià qì chē gǔ。
dà dào xú xíng gǔi shén kū,
tàn chū yī zhǐ chái hǔ fú。
héng tiāo bǎi qián xún jǐu jiā,
bù xū jīng juàn guà nán huá。
chūn fēng hǎo fǎng yáo chí qù,
shì wèn pán táo jī dù huā。

Processed in 0.386295 Second , 204 querys.