dú jìu shì ōu nài xuān yí gǎo
jìu méi yú jīn èr shí nián,
wén zhāng líng luò gèng shúi chuán。
zhāo tíng bù xǐ líu fén cè,
fēng yuè kōng líu lǐ hè piān。
dé mǐ yǎng qīn gōng zǐ zhí,
yǒu cái wú mìng qǐ tiān rán。
rén yán wǒ mào piān xiāng sì,
shōu dú qún shū jí jìu zhān。

Processed in 0.370971 Second , 204 querys.