《颂 其一》拼音标注

sòng qí yī
mì zuò yán qióng shěng xì wēi,
dào tóu xū shì zì wàng jī。
yìng wú zǔ fó néng chāo yuè,
qǐ yǒu yuān qīn gèng shùn wéi。
lì lì gū míng yóu rèn yǐng,
wēi wēi dú bù shàng pī yī。
fān jiē hùi dé zhāo líng zhě,
yě dào xún shī dé zhǐ gūi。

Processed in 0.105617 Second , 170 querys.