zhōu zhōng fù xuān cì zhào lì bù yùn
yù yù yào hóng lún,
xī xī pù bèi rén。
qíng xiāo liǎng àn xuě,
mǎn zài yī chuán chūn。
tiān dì wēn cún yì,
jiāng hú lěng luò shēn。
yīn sī xiàn jūn qù,
huān xǐ zhěng wū jīn。

Processed in 0.407306 Second , 204 querys.